Okulda Okul Yönetiminin Uyması Gereken Kurallar


 Okulu, öğretmenleri ve öğrencileri en iyi şekilde idare etmelidir.
 Okulda olan olaylara karşı pratik çözümler üretmelidir.
 Okulun başarısını artırmaya çalışmalıdır.
 Herkese adil ve eşit davranmalıdır.
 Öğretmenler arasındaki adaleti ve dayanışmayı sağlamalıdır.
 Ailelere, öğretmenlere ve diğer kurumlara gerekli bilgileri zamanında iletmelidir.
 Okulda meydana gelen her türlü olay veya duruma karşı çözüm üreterek yönetmeliğin gereğini
yapmalıdır.


Okulda öğretmenlerin uyması gereken kurallar:


 Okul yönetiminin kendilerine koyduğu kurallara uymalıdır.
 Okuldaki tüm öğrencilere adil ve eşit olmalıdır.
 Torpilden uzak durmalıdır.
 Öğrencilere ve velilere örnek olmalıdır.
 Dedikodudan uzak durmalıdır.
 Öğrenciyi küçük düşürmemelidir.
 Kötü muameleme de bulunmamalıdır.
 Mesailerine zamanında gelmelidir.
 Diğer meslektaşlarına karşı saygılı olmalıdır.

Okulda öğrencilerin uyması gereken kurallar:


 Tuvaletleri temiz bırakmalı.
 Suyu ve temizlik malzemelerini ihtiyacı olduğu kadar kullanmalı.
 Sınıfı temiz tutmalı.
 Panolara zarar vermemeli.
 Öğretmeni sessizce beklemeli.
 Ders sırasında tuvalete ve su içmeye gitmemeli.
 Parmak kaldırarak söz almalı.
 Kendisine ve başkalarına saygılı olmalı.
 Arkadaşlarına karşı kaba kuvvet kullanmamalı ve kırıcı sözler söylememeli.
 Herhangi bir sıra söz konusu olduğunda arkadaşlarını itmemeli
 Sınıfta ve koridorda koşmamalı.
 Başka birisi konuşurken (öğretmen ya da bir arkadaşı) söz kesmemeli.
 Görevli ve çalışanlara da öğretmeni ve arkadaşlarına gösterdiği saygıyı göstermeli ve onlara karşı da
kibar olmalı.
 Öğrenci olarak sorumluluklarını bilmeli.
 Verilen ödevi eve götürmeyi ve yapmayı unutmamalı.
 Ödevlerini gerektiği şekilde, zamanında yapmalı ve teslim etmeli.
 Okula ait olan malzemeleri amaca uygun olarak kullanmalı ve işi bittiği zaman yerine koymalı.
 Kendine ait olan malzemelere sahip çıkmalı.
 Sınıfa zamanında girip çıkmalı.
 Okuldaki kıyafet kurallarına uymalı.
 Okul araç ve gereçlerini dikkatli ve temiz kullanmalı.
 Bahçede oynarken öğretmenlerin uyarılarına uymalı.
 Bahçede belirlenen yerlerin dışına çıkmamalı.
 Oyun oynarken arkadaşlarına zarar vermemeli.
 Çevreyi temiz tutmalı.
 Öğrenci, arkadaşlarına sözel ya da fiziksel şiddet içeren davranışlarda bulunmamalı, arkadaşlarıyla
alay etmemeli.

Uyulması gereken kuralların; derslerde, törenlerde, toplantılarda, rehberlik çalışmalarında ve her türlü sosyal
etkinliklerde öğrencilere kazandırılmasına çalışılır.
Bu kurallar çerçevesinde öğrencilere ödüller ve cezalar verilir. Bunlar;


ÖDÜLLENDİRİLECEK DAVRANIŞLAR VE ÖDÜLLER
(Milli Eğitim Bakanlığı Ödül ve Disiplin Yönetmeliği)
MADDE 7
(1) Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere;
a) Teşekkür belgesi,
b) Takdir belgesi,
c) Onur belgesi
verilir.
Teşekkür ve takdir belgesi ile ödüllendirme
MADDE 8
(1) 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden
başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan
öğrencilerden;
a) 70.00-84.99 arasındakileri Teşekkür belgesi,b) 85.00 ve daha yukarı olanları Takdir belgesi
ile ödüllendirir.
(2) Bir ders yılının her iki döneminde de Takdir belgesi alan öğrencilere, okulun yıllık iftihar listesinde yer
verilir.
Onur belgesi ile ödüllendirme
MADDE 9 –
(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;
a) Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,
b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde
eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,
c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,
ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,
d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,
e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,
f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,


DOĞRUDAN CEZA GEREKTİREN DAVRANIŞLAR
Disiplin cezaları
Öğrencilere davranışlarının niteliklerine göre;
a) Kınama,
b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma,
c) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma,
ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından biri verilir.
Disiplin cezasını gerektiren davranışlar şunlardır:

a) Kınama cezasını gerektiren davranışlar;
1) Okulu, okulun eşyasını ve çevresini kirletmek,
2) Yönetici, öğretmen veya eğitici personel tarafından verilen görevleri yapmamak,
3) Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak,
4) Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek,
5) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak,
6) Dersle ilgili araç-gereci yanında bulundurmamak, bulundurulması yönündeki uyarılara aldırmamak, sahip
olmasına rağmen ders araç gerecini kullanmamayı alışkanlık hâline getirmek,
7) Yalan söylemek,
8) Okula geldiği hâlde özürsüz olarak derslere, uygulamalara, etütlere, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere
geç katılmak veya erken ayrılmak,
9) Okul kütüphanesi, laboratuvar, atölye, pansiyon, spor yurdu veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç
ve malzemeyi zamanında vermemek, eksik vermek veya kötü kullanmak,
10) Okul içinde veya dışında okulun personeli ile diğer kişilere karşı kaba ve saygısız davranmak,
11) Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,
12) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
13) Yatılı okullarda gece izinsiz ve özürsüz pansiyon dışına çıkmak veya dışarıda kalmak, izin süresini
özürsüz olarak uzatmak,
14) Yasaklanmış, müstehcen yayınları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak,
15) Okul yetkililerinin ve disiplin kurulunun çağrılarına uymamak ve çağrı yazılarını almaktan kaçınmak,
16) Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç-gereç bulundurmak,
17) Okulca istenen kişisel veya ailesi ile ilgili bilgileri okula geç bildirmek, yanlış bildirmek veya
bildirmemek,
18) Bilişim araçlarını, okul yönetimi ile öğretmenin bilgisi ve izni dışında konuşma yaparak, ses ve görüntü
alarak, mesaj ve e-mail göndererek, bunları arkadaşlarıyla paylaşarak eğitim-öğretimi olumsuz yönde
etkileyecek şekilde kullanmak.

b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar;
1) Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya ahlak kuralları ile
bağdaşmayan davranışlarda bulunmak ya da başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak,
2) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı,
kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak,
3) İzinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, bu tür gösteri veya toplantılara katılmak ve bu amaçla yapılan
etkinliklerde bulunmak,
4) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak,
5) Öğretmen, eğitici personel veya okul yönetimince verilen görevlerin yapılmasına engel olmak,
6) Öğretmenlere, eğitici personele, yöneticilere, memurlara, diğer görevliler ile ziyaretçilere hakaret etmek,
karşı gelmek ve görevlerini yapmalarına engel olmak,
7) Yasaklanmış veya müstehcen yayın, kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyanname, ilan ve benzerlerini
dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak, okul araç-gerecini ve eklentilerini bu
amaçlar için kullanmak,
8) Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur, diğer görevliler ve ziyaretçiler ile
öğrencileri rahatsız edici davranışlarda bulunmak,
9) Derslere, etütlere, atölye, laboratuvar ve mesleki eğitim alanları ile okulun faaliyetlerine geç gelmeyi veya
erken ayrılmayı alışkanlık hâline getirmek,
10) Kavga, darp etmek ve yaralama olaylarına karışmak,
11) Öğrencilerin bulunmaması gereken yerlere gitmeyi alışkanlık hâline getirmek ve arkadaşlarını böyle
yerlere gitmeye zorlamak,
12) Okul binası, eklenti ve donanımlarına, kendisinin veya arkadaşlarının araç gerecine ahlak dışı ya da siyasi
ve ideolojik amaçlı resim, şekil, amblem ve benzeri şeyler yapmak ve yazılar yazmak,
13) Organize kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,

c) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar;
1) Türk Bayrağı’na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek,
2) Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu değerlere küfür ve hakaret
etmek,
3) Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak,
4) Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya okula ait yerlerde barındırmak,
5) Okul/kurum tarafından verilen kimlik kartı, karne, öğrenci belgesi veya diğer belgelerde değişiklik yapmak;
sahte belge düzenlemek; üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak veya bu belgelerin sağladığı
haklardan yararlanmak ve başkalarını yararlandırmak,
6) Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, okul yönetiminden izinsiz olarak eğitim-öğretim amaçları dışında
kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,
7) Okulun bina, eklenti ve donanımları ile okula ait taşınır veya taşınmaz mallarına zarar vermek,
8) Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere
katılmaya kışkırtmak,
9) Eğitim-öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü aletleri getirmek veya
bunları bulundurmak,
10) Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak,
11) Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,
12) Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,
13) Eğitim-öğretim ortamında siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların, derneklerin, sendikaların ve
benzeri kuruluşların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi
eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak,
üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,
14) Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, öğrenci, memur, diğer görevliler ve ziyaretçilere
etik olmayan ses, söz ve görüntülerle zarar verici davranışlarda bulunmak,
15) Okul müdürlüğünden izin almadan okul hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı yapmak, bildiri
yayınlamak, dağıtmak; konferans, temsil, tören, açık oturum, forum ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu
tür faaliyetlerde etkin rol almak,
16) Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye, böyle eylemlere katılmaya, yalan bildirimde
bulunmaya, yalan delil göstermeye ya da suçu yüklenmeye zorlamak,
17) Eğitim-öğretim ortamında, herhangi bir kimsenin mal ve eşyasına el koymak, başkasına ait evrakı izinsiz
açmak, tahrip etmek ve başkalarını bu davranışlar için kışkırtmak,
18) Eğitim-öğretim ortamını, amaçları dışında izinsiz olarak kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,

ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar;
1) Türk Bayrağı’na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek,
2) Türkiye Cumhuriyeti’nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve
Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî,
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve
işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere
etkin olarak katılmak veya katılmaya zorlamak,
3) Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı,
kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin
organizasyonunda yer almak,
4) Eğitim ortamında kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engellemek,
5) Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak,
6) Güvenlik güçlerince aranan kişileri, okulda veya okula ait yerlerde saklamak ve barındırmak,
7) Okula, derslere, sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına engel olmak, dersteki öğrencileri
dışarı çıkarmak, bunların yapılmasına yönelik zorlayıcı davranışlarda bulunmak,
8) Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur ve diğer
personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak,
9) Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, okula ait taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek,
10) Okul içinde ve dışında yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeleri kullanmak suretiyle
herhangi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak,
11) Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence yapmak veya yaptırmak, cinsel
istismar ve bu konuda kanunların suç saydığı fiilleri işlemek,
12) Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaçırmak; kapkaç ve gasp yapmak, fidye ve haraç
almak,
13) Yasa dışı örgütlerin ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak,
eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin
biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,
14) Bilişim araçları ile toplum değerlerine aykırı zararlı, bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddet içerikli yasak
yayınlar bulundurarak kişi ve kurumlarla ilgili ses, söz ve görüntüler alıp bunları çoğaltmak, sanal ortamlarda
dinlemek, dinlettirmek, izlemek, izlettirmek, yaymak ve ticaretini yapmak,
Yukarıda verilen ödül ve cezalar çerçevesinde öğrenciye okulda uyması gereken kurallar öğretilir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

WordPress.com'da bir web sitesi veya blog oluşturun

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: